تغییر

گاهی لازمه آدم سرش بخوره به یک سنگ بزرگ، گیج بره، چشماش سیاهی بره، نفهمه چی شد اینجوری شد!

اما فقط و فقط به خودش قول بده دیگه اون آدم سابق نباشه

 

سایه امروز به خودش قول میده هیچ وقت اون آدم سابق نباشه.

هیچ وقت

امروز دوست دارم کسی باشم که هرگز نبودم. قوی و قدرتمند و آگاه. کسی که وابسته نمیشه و بیشتر ازاینکه عاشق بشه، دیگران رو به شکل معقول و منطقی به خودش جذب میکنه.

کسی که پاک نگاه میکنه و پاک زندگی میکنه.

خیلی عوض شدم! اونقدری که خودمو نمیشناسم!

/ 1 نظر / 49 بازدید